Khoa Dầu Khí

Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2023
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác Trách nhiện trong Hội đồng 1 TS. Nguyễn Hữu Lương Chuyên gia cao cấp Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) Chủ tịch 2 TS. Lê Công Tánh Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Thiết kế (DEC), Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) Ủy viên 3 TS. Lê Bá Hùng Chuyên gia cao cấp Công Ty TNHH TTCL Việt…

Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2023
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT TT Họ và tên Đơn vị công tác Trách nhiệm trong Hội đồng  1 PGS.TS Hoàng Văn Quý Hội Dầu khí Việt Nam Chủ tịch 2  KS. Lê Đình Hòe Hội Dầu khí Việt Nam Ủy viên 3  TS Đoàn Huy Hiên Viện Dầu khí Việt Nam Ủy viên 4  TS. Đoàn Viết Trung Công ty Phần mềm Ngôi sao Biển Đông Ủy viên 5  TS. Hồ Trọng Long Tập đoàn Idemitsu Việt Nam Ủy viên…

Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

Thứ tư, 03 Tháng 1 2024
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ TT Họ và tên Đơn vị công tác Trách nhiệm trong Hội đồng  1 TS. Hoàng Quốc Khánh Hội Dầu khí Việt Nam Chủ tịch 2  TS. Trần Vũ Tùng Phòng Tìm kiếm thăm dò – Công nghệ mỏ, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) Ủy viên 3  TS. Nguyễn Hữu Nhân Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) Ủy viên 4  TS. Nguyễn Thế Dũng Viện…