ATC tổ chức khóa học Thạch học trầm tích và đánh giá chất lượng đá chứa