Giới thiệu Khoa Dầu Khí

Văn phòng: Tầng 7 Tòa nhà PVU, Phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: (064)3738879, ext 123

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức năng

Khoa Dầu khí được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-ĐHDK ngày 27/1/2011 của Hệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các công tác chuyên môn của Trường trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa có 03 Bộ môn: Địa chất-Địa Vật lý Dầu khí, Khoan-Khai thác Dầu khí, Lọc-Hóa Dầu. Hiện Khoa có 23 CBGD cơ hữu (gồm 01 PGS.TS, 16 TS, 03 NCS ) và nhiều CBGD thỉnh giảng từ các đơn vị trong Ngành và một số trường đại học trong và ngoài nước.

Khoa Dầu khí là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, chịu trách nhiệm triển khai các công tác do Trường đề ra.

 

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chung

- Đề xuất việc xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của khoa.

- Đề xuất nhu cầu tuyển dụng cán bộ giảng dạy;

- Xây dựng quy hoạch, phát triển độ ngũ cán bộ giảng dạy; quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên (CBNV) thuộc khoa;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNV và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV thuộc khoa;

- Triển khai nhiệm vụ đào tạo chính quy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao;

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học, bao gồm công tác định hướng, phát triển nhân lực và tăng cường hợp tác với các đơn vị nghiên cứu-sản xuất trong các lĩnh vực cốt lõi của Ngành Dầu khí;

- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nhằm gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Trường và các doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.;

- Đề xuất các kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho khoa bao gồm các việc đào tạo, tài chính, tuyển dụng và bồi dưỡng.

Công tác xây dựng chương trình đào tạo và học liệu

- Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học theo phê duyệt của Hiệu trưởng;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo cải tiến chương trình đào tạo và phương pháo giảng dạy, xây dựng đề án xin mở ngành các ngành đào tạo mới theo định hướng phát triển PVU;

- Đề xuất và thu nhập học liệu; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo cho các môn học do Khoa phụ trách;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, học liệu và tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu chuyên sâu;

Công tác tuyển sinh

- Phối hợp với Phòng Đào tạo đề xuất chỉ tiêu; khối thi tuyển sinh đối với các ngành đào tạo của Khoa;

- Tham gia công tác tuyển sinh; tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh theo nhiệm vụ được phân công.

Công tác đào tạo, quản lý sinh viên

- Thực hiện kế hoạch đào tạo và bố trí cán bộ giảng dạy các môn học theo thời khóa biểu;

- Lập kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp;

- Chuẩn bị thủ tục và tổ chức bảo vệ khóa luận, luận văn tốt nghiệp theo kế hoạch chung của Trường; đề xuất danh sách Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp;

- Quản lý sinh viên, học viên theo quy định của Trường; phối hợp với phòng Đào tạo trong việc lập và hoàn thiện hồ sơ sinh viên; lập danh sách sinh viên thi, viết khóa luận tốt nghiệp được cấp bằng hoặc chứng chỉ chuyển phòng Đào tạo.

- Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc làm thủ tục tiếp nhận sinh viên mới, cấp thẻ sinh viên và các giấy tờ khác cần thiết cho sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, xét cấp học bổng, xét thi đua khen thưởng kỷ luật cho sinh viên.

TS Hoang Hung 2011 10 01

TS. Hoàng Hùng – Phó Hiệu trưởng và các cán bộ giảng dạy khoa Dầu khí cùng sinh viên trong lễ khai giảng khóa 1 tháng 10/2011 ở thành phố Vũng Tàu

Công tác khoa học công nghệ và đối ngoại

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học (NCKH) hàng năm của khoa và tổ chức triển khai thực hiện;

- Phối hợp với phòng Đối ngoại & KHCN tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH;

- Triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp; gắn hoạt động đào tạo với NCKH-chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Đối ngoại & KHCN tổ chức triển khai các hoạt động NCKH của sinh viên cấp Trường; xây dựng kế hoạch và thực hiện hoạt động NCKH của sinh viên cấp Khoa;

- Giới thiệu các công trình NCKH của sinh viên dự thi cấp trường;

- Tổ chức các hoạt động khoa học và kỹ thuật trong mối liên hệ trực tiếp giữa nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh;

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu và đào tạo.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất

- Đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý, bảo trì cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH-chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch phát triển các PTN chuyên ngành phục vụ tốt chương trình đào tạo, tiếp cận và tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề chuyên môn của các đơn vị cốt lõi trong Ngành.

- Phối hợp với các đơn vị trong Ngành sử dụng cơ sở vật chất của các đơn vị hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu của PVU, đồng thời hợp tác với các đơn vị trong việc sử dụng và khai thác tối ưu hệ thống PTN và cơ sở vật chất của Trường.