Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng:

- Đào tạo cán bộ KHCN, quản lý, kinh tế bậc đại học và sau đại học các ngành, các lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước;

- Tổ chức NCKH, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào SXKD, trong đó ưu tiên các lĩnh vực dầu khí và năng lượng;

- Thực hiện các chương trình hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo, NCKH với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và SXKD trong và ngoài nước;

- Thúc đẩy học tập và phổ biến tri thức thông qua giảng dạy và NCKH trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản lý và kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Phấn đấu để trở thành Trường hàng đầu có ảnh hưởng quốc tế và cam kết mạnh mẽ đối với doanh nghiệp và địa phương;

- Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án của Tập đoàn ở trong và ngoài nước, trực tiếp góp phần xuất khẩu nguồn nhân lực trong lĩnh vực dầu khí.

Nhiệm vụ:

- Đào tạo trình độ đại học và sau đại học các chuyên ngành mà Ngành Dầu khí và xã hội có nhu cầu. Trong giai đoạn đầu, Trường tập trung đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực dầu khí;

- Tổ chức các khoá học bồi dưỡng chuyên ngành, hội nghị, hội thảo quốc tế về các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, quản lý và KHCN đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của PVN và của đất nước;

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng KHCN và quản lý vào thực tế SXKD của PVN;

- Cung ứng nhân lực chất lượng cao cho các công ty dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở trong nước và nước ngoài;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tập đoàn giao.