Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện

  1. Chức năng

Trung tâm Thông tin – Thư viện (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý, nghiên cứu phát triển, khai thác hệ thống thông tin và thư viện, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

  1. Nhiệm vụ

2.1 Nhiệm vụ chung

-Đề xuất việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác thông tin – thư viện của Trường.

-Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thông tin và thư viện đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường trong từng giai đoạn.

-Tổ chức quản lý và khai thác kho tài liệu, cơ sở hạ tầng thông tin và các tài sản khác của Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

-Phát triển quan hệ hợp tác với trung tâm thông tin - thư viện của các tổ chức khoa học, các trường đại học trong và ngoài nước.

2.2 Bộ phận Thư viện

-Xây dựng chính sách, định hướng phát triển Thư viện phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn.

-Soạn thảo chính sách phục vụ, nội qui, hướng dẫn và tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng sử dụng các trang thiết bị và tài liệu của Thư viện cho người sử dụng;

-Chủ trì công tác tổ chức xây dựng học liệu: xây dựng kế hoạch và phối hợp với các khoa và đơn vị khác để sưu tầm, xuất bản, mua sắm học liệu (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, băng đĩa, cơ sở dữ liệu điện tử,…) phục vụ cho các môn học trong chương trình đào tạo của Trường.

-Tiếp nhận và lưu trữ luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, đề tài khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu, kỷ yếu hội nghị - hội thảo,…được bảo vệ, nghiệm thu tại Trường hoặc của cán bộ, giảng viên được Trường  cử đi học tập, công tác trong nước và ở nước ngoài.

-Sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn các tài liệu, hiện vật về quá trình xây dựng và phát triển của Trường; tổ chức phòng truyền thống, bảo quản, trưng bày và giới thiệu tư liệu khi cần thiết.

-Tổ chức và quản lý hệ thống dữ liệu về nguồn tài liệu của Thư viện, phục vụ yêu cầu tra cứu, khai thác của người sử dụng trong và ngoài Trường.

-Đảm bảo cung cấp các dịch vụ thư viện đa dạng, hiện đại và phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu trong môi trường đại học.

-Phát triển, điều phối, đánh giá chức năng và hoạt động của các bộ phận trong Thư viện để tối ưu hóa hoạt động.

-Hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước trong lĩnh vực phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu,  chia sẻ nguồn lực thông tin và cung cấp các dịch vụ thông tin – thư viện đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sử dụng.

-Nghiên cứu và ứng dụng các tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện.

2.3 Bộ phận công nghệ thông tin

-Xây dựng các kế hoạch chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Trường.

-Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp công nghệ và quản lý về công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm) đáp ứng các yêu cầu quản lý và hoạt động của Trường.

-Chủ trì quản lý, vận hành thống nhất hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả việc hỗ trợ người sử dụng đầu cuối), đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Trường vận hành thông suốt.

-Chủ trì phối hợp quản lý toàn diện và thống nhất cấu trúc website cũng như các thông tin trên website của Trường.

-Hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường và các đối tượng khác có nhu cầu.