Cơ cấu tổ chức Phòng KH-TC

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 z2593968484527 901340f6e99f3d4d21f4f43489812644 Mobile Ông Nguyễn Quang Vinh KTT kiêm Trưởng phòng (254) 3738879 Ext: 102 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 z2593979000805 1bcba6ba1ad6edb73bdad32fb199b446 Mobile Nguyễn Ngọc Khương Phó trưởng Phòng (254) 3738879 Ext: 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 z2593968099328 c516d427c5aceba782f6bfafc0236f5a Mobile Bà Nguyễn Thị Phương Anh Chuyên viên (254) 3738879 Ext: 163 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 z2593969541802 e9377a36a78ae3f4714c16cf9143bdb5 Mobile Ông Đỗ Ngọc Vĩnh Chuyên viên kế hoạch và khoa học công nghệ (254) 3738879 Ext: 146 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 z2593968359684 46120239f5ae3515513792e4b9bec510 Mobile Bà Trần Thị Huyền Trang Chuyên viên (254) 3738879 Ext: 125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.