Cơ cấu tổ chức

UNIVERSITY COUNCIL Chủ tịch TS. Nguyễn Anh Đức Thành viên TS. Phan Minh Quốc Bình Thành viên TS. Nguyễn Thanh Tùng Thành viên Bà Ngô Thu Kiều Thành viên TS. Nguyễn Hữu Lương Thành viên Ông Phạm Đình Hải
Hiệu trưởng TS. Phan Minh Quốc Bình Phó Hiệu trưởng TS. Nguyễn Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng TS. Lê Quốc Phong      
Trường Đại học DKVN hiện có 68 CB-CNV, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm 02 PGS.TS, 20 TS và 19 ThS. Cán bộ giảng dạy của Trường được đao tạo bài bản tại các Trường đại…