Dữ liệu tuyển sinh

Dữ liệu tuyển sinh ngành Kỹ thuật Địa chất

Năm học Năm tuyn sinh Bng cp được trao
Năm 1 Năm 2 Năm3 Năm 4 C nhân
2021-2022 FT  48* 6 8 -  
2020-2021 FT 54* 8 - 4 3
2019-2020 FT 58* - 5 6 3

* Tng s sinh viên ca 3 chương trình (K thut đa cht, K thut du khí, K thut hóa hc). Sau năm hc đu tiên, sinh viên s chn ngành hc ca mình.

FT: Toàn thời gian