Cơ cấu tổ chức Phòng ĐN&KHCN

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 photo coming soon TS. Nguyễn Đăng Nam Phó Trưởng phòng -Phụ Trách phòng (254) 3738879 Ext. 268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 photo coming soon Bà Vũ Thị Ngọc Diệu Chuyên viên (254) 3738879 Ext. 139 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.