Cơ cấu tổ chức Phòng QTTB&DA

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 datnt small Ông Nguyễn Thái Đạt

Trưởng phòng Tổ chứ Hành chính

Kiêm Phụ trách Phòng

(254) 373 8879 Ext 1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 IMAG3391 Ông Đậu Đăng Bút Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 179
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 trucntk Bà Nguyễn Thị Kim Trúc Chuyên viên (254) 373 8879 Ext 179

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.