Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin - Thư viện

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Email
1 IMG 20210118 142022 Mobile Ông Lê Quốc Huy

Phó Giám đốc
Phụ trách Trung tâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 thang44x6 Ông Tạ Ngọc Thắng Chuyên viên Thư viện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 hieptn Ông Trần Ngọc Hiệp Kỹ Sư CNTT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.