Giới thiệu các phòng thí nghiệm

Tất cả các phòng thí nghiệm thuộc chương trình kỹ thuật Dầu khí (PE) chủ yếu được sử dụng để giảng dạy các khóa học thuộc chương trình kỹ thuật Dầu khí trình độ Đại học, ngoại trừ Trung tâm Ứng dụng Cơ địa học PVU-BHGE phục vụ cho nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

Chương trình kỹ thuật Dầu khí (PE) vận hành 5 phòng thí nghiệm để giảng dạy:

1. Thí nghiệm Công nghệ khai thác 2

2. Thí nghiệm dung dịch khoan và vữa xi măng

3. Thí nghiệm công nghệ mỏ

4. Phòng PVU-Schlumberger

5. Trung tâm ứng dụng địa cơ học PVU-BHGE

 

PVU cũng có 6 phòng thí nghiệm dùng chung kỹ thuật cơ bản và 2 phòng thí nghiệm dùng chung với Trường Cao đẳng Đào tạo Nhân lực Dầu khí Việt Nam (PVMTC), cụ thể như sau:

1. Phòng thí nghiệm vật lý tổng hợp

2. Phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu

3. Phòng thí nghiệm Điện-Điện tử

4. Phòng thí nghiệm Cơ học chất lỏng

5. Phòng thí nghiệm Nhiệt động lực học

6. Phòng thí nghiệm Quy trình và Thiết bị

7. Phòng mô phỏng khoan

8. Phòng mô phỏng Khai thác Dầu khí