Bộ Mô phỏng khoan Vị trí: Tầng 4 tòa PVMTC Chương trình đào tạo: Kỹ thuật dầu khí Môn học: PET12443-Hệ thống khoan dầu khí (+Labs) Chương trình kỹ thuật dầu khí  Khả năng chứa Tổng diện tích (m2) 30 150 Thiết…
Phòng Mô phỏng khai thác dầu khí  Vị trí: Tầng 4 tòa nhà PVMTC Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí Môn học: PET13411-Hệ thống khai thác dầu khí (+Labs)  Chương trình Kỹ thuật Dầu khí Sức chứa Diện tích…