Khung chương trình đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌCCHUYÊN NGÀNH LỌC – HÓA DẦU Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Hóa học (Chemical Engineering) Mã số: 7520301 Tên chuyên ngành đào tạo: Lọc-Hóa dầu (Oil refining - petrochemicals) Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) 1.Mục tiêu đào tạo: Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Hóa học có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và các kiến thức quản lý sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành. Có khả…
NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍCHUYÊN NGÀNH KHOAN – KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ     Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí (Petroleum Engineering)     Mã số: 7520604     Tên chuyên ngành đào tạo: Khoan – khai thác mỏ Dầu khí (Petroleum Drilling and Production)     Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các kỹ sư Kỹ thuật Dầu khí: Có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản…
NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤTCHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT – ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Địa chất (Geological Engineering) Mã số: 7520501 Tên chuyên ngành đào tạo: Địa chất – Địa vật lý Dầu khí (Petroleum Geology & Geophysics) Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) 1.Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các kỹ sư Kỹ thuật Địa chất: Có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực…
NĂM 1 HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 1 (4) 2 Giải tích 1  3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2  3 4 Hóa đại cương 1  3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1 5…
  NĂM 1 HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 1 (4) 2 Giải tích 1 3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3 4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1…