Khung chương trình đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC (Chemical Engineering) Chuyên ngành: Lọc-Hóa dầu (Oil Refining - Petrochemicals) Mã ngành: 7520301 Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) Thời gian đào tạo: 4 năm. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hóa học đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET (Hoa Kỳ). Xem thêm tại đây: https://amspub.abet.org/aps/category-search?countries=VN 1.Mục tiêu đào tạo: Chương trình Kỹ thuật Hóa học trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thểđi làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc…
NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ (Petroleum Engineering) Chuyên ngành: Khoan – khai thác mỏ Dầu khí (Petroleum Drilling and Production) Mã ngành: 7520604 Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) Thời gian đào tạo: 4 năm. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dầu khí đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET (Hoa Kỳ). Xem thêm tại đây: https://amspub.abet.org/aps/category-search?countries=VN 1. Mục tiêu đào tạo Chương trình Kỹ thuật Dầu khí trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để họ có thể đi làm…
NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT (Geological Engineering) Chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý dầu khí (Petroleum Geology & Geophysics) Mã ngành: 7520501 Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) Thời gian đào tạo: 4 năm. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET (Hoa Kỳ). Xem thêm tại đây: https://amspub.abet.org/aps/category-search?countries=VN   1. Mục tiêu đào tạo: Chương trình Kỹ thuật Địa chất trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để sinh viên có…
NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌCCHUYÊN NGÀNH LỌC – HÓA DẦU Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Hóa học (Chemical Engineering) Mã số: 7520301 Tên chuyên ngành đào tạo: Lọc-Hóa dầu (Oil refining - petrochemicals) Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) 1.Mục tiêu đào tạo: Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Hóa học có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và các kiến thức quản lý sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành. Có khả…
NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍCHUYÊN NGÀNH KHOAN – KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ     Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí (Petroleum Engineering)     Mã số: 7520604     Tên chuyên ngành đào tạo: Khoan – khai thác mỏ Dầu khí (Petroleum Drilling and Production)     Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các kỹ sư Kỹ thuật Dầu khí: Có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản…