Khung chương trình đào tạo

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Tiếng Anh 1 9 (4)   1 Tiếng Anh 2 9 (4) 2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Đại số 3   3 Giải tích 3 4 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2   4 Nhập môn dầu khí 2 5 Tin học (+TH) 3   5 Kiến tập…
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Tiếng Anh 1 9 (4)   1 Tiếng Anh 2 9 (4) 2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Đại số 3   3 Giải tích 3 4 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2   4 Nhập môn dầu khí 2 5 Tin học (+TH) 3   5 Kiến tập…
  HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2   TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC   1 Tiếng Anh 1 15*   1 Tiếng Anh 2 12*   2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3   3 Toán 1 3   3 Toán 2 3   4 GDTC 1 1*   4 GDTC 2 1*           5 Kỹ năng học tập và nghiên cứu…
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC 1 Tiếng Anh 1 15*   1 Tiếng Anh 2 12* 2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Toán 1 3   3 Toán 2 3 4 GDTC 1 1*   4 GDTC 2 1*         5 Kỹ năng học tập và nghiên cứu 2         6 Tư…
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC 1 Tiếng Anh 1 15*   1 Tiếng Anh 2 12* 2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Toán 1 3   3 Toán 2 3 4 GDTC 1 1*   4 GDTC 2 1*         5 Kỹ năng học tập và nghiên cứu 2         6 Tư…