Khoa Dầu Khí

Phòng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) 405 Phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu địa chấn Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang; Cluster system: 11 node Dell PowerEdge R330 Server Cluster System, - 12TB…

Chương trình Kỹ thuật Hóa học

Thứ năm, 19 Tháng 5 2022
Nội dung chương trình NĂM 1 HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Triết học Mác - Lênin 3   1 Tiếng Anh 1 3 (4) 2 Giải tích 1 3   2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3 4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1 5 TN Hóa đại cương…
Ngành Kỹ thuật Hóa học Tên PTN Học phần Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) PTN Quá trình thiết bị Thí nghiệm Kỹ thuật hóa học Phòng thí nghiệm 40 140   Phía trước   Bên trong phòng Lab…

Kiểm định ABET

Thứ tư, 28 Tháng 9 2022
ACCREDITATION The BS program in Petroleum Engineering (PE) is accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, www.abet.org. Mission and Vision The mission of the Petroleum Engineering Program is as follows: PetroVietnam University (PVU) specializes in training high-quality human resources, combining training with scientific research and production and business practices in order to contribute to the sustainable development of the Vietnam Oil and Gas Group (PVN) and the Country, conducting social responsibilities and community service. In the long term, PVU is a multi-disciplinary university, combining with Vietnam Petroleum Institute (VPI)…

Kiểm định ABET

Thứ sáu, 30 Tháng 9 2022
ACCREDITATION The BS program in Petroleum Engineering (PE) is accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, www.abet.org. Mission and Vision The mission of the Petroleum Engineering Program is as follows: PetroVietnam University (PVU) specializes in training high-quality human resources, combining training with scientific research and production and business practices in order to contribute to the sustainable development of the Vietnam Oil and Gas Group (PVN) and the Country, conducting social responsibilities and community service. In the long term, PVU is a multi-disciplinary university, combining with Vietnam Petroleum Institute (VPI) to…