Ngành kỹ thuật hoá học vận hành 7 phòng thí nghiệm:

 1. Phòng thí nghiệm Hóa phân tích
 2. Phòng thí nghiệm Hóa lý
 3. Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ
 4. Phòng thí nghiệm Quy trình và thiết bị của Công nghệ Hóa học
 5. Phòng thí nghiệm Phân tích Dầu mỏ 1
 6. Phòng thí nghiệm Phân tích Dầu mỏ 2
 7. Phòng thí nghiệm Hóa đại cương

Tất cả phòng thí nghiệm của ngành Kỹ thuật hóa học đều có mục đích sử dụng chính là phục vụ cho giảng dạy. Các thí nghiệm trong những phòng thí nghiệm này được thiết kế để mô phỏng cho sinh viên các hiện tượng cơ bản và cho phép sinh viên xác minh thực nghiệm những ý tưởng cơ bản được phát triển trong các khóa học khác nhau của chương trình giảng dạy. Phần lớn các thí nghiệm được bao gồm trong các khóa học phòng thí nghiệm chính PPR12120LAB, PPR12119LAB, PPR12101LAB, PPR13337LAB, PPR13138LAB, PPR14311 PPR12102LAB.

Một giảng viên được chỉ định cho mọi phòng thí nghiệm như một điều phối viên. Chịu trách nhiệm về hiệu suất của phòng thí nghiệm và cũng chỉ định nhu cầu về thiết bị và bảo trì phòng thí nghiệm.

PVU có 5 phòng thí nghiệm Kỹ thuật cơ bản và 2 phòng thí nghiệm kỹ thuật dùng chung với Trường Cao đẳng Dầu khí Việt Nam dưới đây:

 1. Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương
 2. Phòng thí nghiệm Cơ học và Vật liệu
 3. Phòng thí nghiệm Điện – điện tử
 4. Phòng thí nghiệm Cơ học chất lưu
 5. Phòng thí nghiệm Nhiệt động lực học
 6. Phòng Mô phỏng Lọc dầu
 7. Phòng Điều khiển quá trình

Các phòng thí nghiệm giảng dạy CE có thiết bị phù hợp và phần mềm hữu ích cho Chương trình CE. Tất cả các thiết bị và dụng cụ có sẵn trong phòng thí nghiệm đều ở trong tình trạng làm việc rất tốt. Thiết bị an toàn được kiểm tra và cập nhật liên tục.