Chương trình Kỹ thuật Hóa học

Nội dung chương trình

NĂM 1
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Triết học Mác - Lênin 3   1 Tiếng Anh 1 3 (4)
2 Giải tích 1 3   2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3
4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
5 TN Hóa đại cương 1 1   5 Cơ sở kỹ thuật 2  (+Lab) 3
6 Vật lý đại cương 1 2   6 Vật lý đại cương 2 2
7 TN Vật lý đại cương 1 1   7 TN Vật lý đại cương 2 1
8 Nhập môn dầu khí 2   8 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
9 Tiếng Anh dự bị 120 tiết*   9 GDTC 2 1*
10 GDTC 1 1*   10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
11 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2   11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
  CỘNG 19     CỘNG 19
NĂM 2
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 2 3 (4)   1 Tiếng Anh 3 3 (4)
2 Giải tích 3 2   2 Phương trình vi phân 3
3 Hóa đại cương 2 3   3 Những nguyên lý kỹ thuật hóa học 3
4 TN Hóa đại cương 2 1   4 Truyền nhiệt (+ Lab) 3
5 Nhiệt động lực học 3   5 Nhiệt động cân bằng 3
6 Cơ học chất lưu (+ Lab) 3   6 Hóa phân tích 3
7 Hóa hữu cơ 1 3   7 TN Hóa phân tích 1
8 TN Hóa hữu cơ 1 1   8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 1
9 Phân tích mạch điện (+ Lab) 2     CỘNG 20
10 Kỹ năng nghề nghiệp 2        
11 GDTC 3 1*        
  CỘNG 23        
NĂM 3
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 4 3 (4)   1 Thiết kế thiết bị phản ứng hóa học 3
2 Truyền khối 3   2 Thiết kế các thành phần quá trình 3
3 Công nghệ chế biến khí 3   3 Công nghệ lọc dầu  3
4 Điều khiển quá trình (+Lab) 3   4 TN Kỹ thuật hóa học 1
5 Tự chọn 1 3   5 TN chuyên ngành 1 1
6 Hóa lý 1 3   6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
7 TN Hóa lý 1   7 Kinh tế dầu khí 3
8 Kỹ thuật phản ứng 3   8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 1
9 Hóa học dầu mỏ 2    9  Đồ án chuyên ngành 1
  CỘNG 24     CỘNG 19

 NĂM 4

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Thiết kế nhà máy hóa học 3   1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Công nghệ hóa dầu 4   2 Đồ án tốt nghiệp 8
3 Sản phẩm dầu mỏ (+ Lab) 3     CỘNG 10
4 Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu 3        
5 TN chuyên ngành 2 1        
6 Đồ án chuyên ngành 2 2        
7 Tự chọn 2 2        
8 Tự chọn 3 2        
  CỘNG 20        
  TỔNG SỐ TÍN CHỈ 154        

 HỌC PHẦN TỰ CHỌN

TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
Tự chọn 1 (3 TC)   Tự chọn 3 (2 TC)
1 Hóa học polyme 3   1 Thiết bị trong chế biến dầu khí 2
2 Hóa sinh 3   2 Phụ gia cho các sản phẩm dầu 2
Tự chọn 2 (2 TC)   3 Các chuyên đề 2
1 Quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp 2        
2 Công nghệ chế biến dầu nặng 2        
3 Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo 2        

 Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ

 
Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy