Khung chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Dầu khí 2016

NĂM 1
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 1 (4)
2 Giải tích 1  3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2  3
4 Hóa đại cương 1  3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
5 TN Hóa đại cương 1 1   5 Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) +Lab 3
6 Vật lý đại cương 1 (+ Lab) 3   6 Vật lý đại cương 2 (+ Lab) 3
7 Nhập môn dầu khí 2   7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
9 GDTC 1 1*   8 GDTC 2 1*
      9 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
  CỘNG 19     CỘNG 16
NĂM 2
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 2 1 (4)   1 Tiếng Anh 3 1 (4)
2 Giải tích 3 2   2 Phương trình vi phân 3
3 Cơ lý thuyết 3   3 Sức bền vật liệu (+ Lab) 3
4 Nhiệt động lực học 3   4 Vật lý vỉa (+ Lab) 4
5 Địa chất đại cương 3   5 Quá trình vận chuyển chất lưu trong hệ thống khai thác dầu khí 3
6 Hệ thống khoan dầu khí (+ Lab) 4   6 Điện - Điện tử (+ Lab) 2
7 Kỹ năng nghề nghiệp 2   7 Tự chọn 2 2
8 Tự chọn 1 2   8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 1
9 GDTC 3 1*        
  CỘNG 20     CỘNG 19
NĂM 3
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 4 1 (4)   1 Đánh giá thành hệ 3
2 Phương pháp số trong kỹ thuật dầu khí 3   2 Công nghệ mỏ (+ Lab) 4
3 Chất lưu vỉa dầu khí 3   3 Thử vỉa 3
4 Địa chất dầu khí 3   4 Kỹ thuật khoan 3
5 Địa cơ học 3   5 Kinh tế dầu khí 3
6 Hệ thống khai thác dầu khí (+ Lab) 4   6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
7 Đồ án chuyên ngành 1 1   7 Tự chọn 4 2
8 Tự chọn 3 2   8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 1
  CỘNG 20     CỘNG 21
NĂM 4
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Mô phỏng vỉa 3   1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Mô hình hóa mỏ tích hợp 3   2 Đồ án tốt nghiệp 8
3 Kỹ thuật khai thác dầu khí  3        
4 Đánh giá dự án dầu khí 3        
5 Thu hồi dầu tăng cường 2        
6 Đồ án chuyên ngành 2 1        
7 Tự chọn 5 3        
8 Tự chọn 6 2        
  CỘNG 20     CỘNG 10
             
  TỔNG SỐ TÍN CHỈ 145        
             
 HỌC PHẦN TỰ CHỌN
Tự chọn 1, 2, 3, 4   Tự chọn 5
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Pháp luật Việt Nam đại cương 2   1 Thiết kế và vận hành hiệu quả quá trình khoan  3
2 Thiết bị thủy khí 2   2 Những bài toán thông dụng trong kỹ thuật khai thác 3
3 Kỹ thuật đo lường 2   3 Năng lượng và bền vững 3
4 Địa vật lý đại cương 2   Tự chọn 6: Các chuyên đề  
(chọn 2 CĐ)
5 Địa thống kê 2   1 Công nghệ khoan trong điều kiện phức tạp 1
6 Trầm tích học 2   2 Công nghệ khoan định hướng và vươn xa 1
7 Dung dịch khoan (+ Lab) 2   3 Công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam  1
8 Xi măng (+ Lab) 2   4 Phát triển khai thác các mỏ cận biên 1
9 Hoàn thiện và kích thích giếng 2   5 Khai thác dầu nặng 1
10 Xử lý và vận chuyển dầu khí 2   6 Công nghệ khai thác và xử lý khí 1
11 Thiết bị khoan – khai thác và vận hành 2   7 Sinh cát và kiểm soát cát trong khai thác dầu khí 1
        8 Thu dọn mỏ 1
             
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ  
                  Học phần tiếng Anh được tính 4 TC tích lũy