Khung chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Dầu khí 2014

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 1 9 (4)   1 Tiếng Anh 2 9 (4)
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 Đại số 3   3 Giải tích 3
4 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2   4 Nhập môn dầu khí 2
5 Tin học (+TH) 3   5 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
6 GDTC 1 1*   6 Tư tưởng HCM 2
        7 GDTC 2 1*
        8 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
  CỘNG 17     CỘNG 15
             
HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 3 9 (3)   1 Tiếng Anh 4 9 (3)
2 Xác suất thống kê 2   2 Vật lý 2 (+TN) 3
3 Vật lý 1 (+TN) 3   3 Cơ học lý thuyết 2
4 Hóa đại cương (+TN) 3   4 Điện - Điện tử (+TH) 3
5 Kỹ năng nghề nghiệp 2   5 Địa chất đại cương (+TH) 3
6 Tự chọn 1 2   6 Vẽ kỹ thuật 2
7 GDTC 3 1*        
  CỘNG 15     CỘNG 16
             
HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 5 6 (2)   1 Kỹ thuật khoan 3
2 Địa vật lý đại cương 3   2 TH/TN Kỹ thuật khoan 1
3 Cơ lưu chất (+TN) 3   3 Kinh tế dầu khí 3
4 Sức bền vật liệu (+TH) 2   4 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
5 Kỹ thuật nhiệt (+TN) 2   5 Địa vật lý giếng khoan 2
6 Cơ học đất - đá 3   6 Địa chất dầu khí 3
7 Tự chọn 2 2   7 Tự chọn 3 2
        8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 1
  CỘNG 17     CỘNG 17
             
HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Hoàn thiện và kích thích giếng 3   1 Dung dịch khoan và xi măng (+TH/TN) 3
2 Kỹ thuật khai thác 3   2 Thiết kế giếng khoan và kiểm soát giếng 2
3 TH/TN kỹ thuật khai thác 1   3 Thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí (+TH/TN) 3
4 Vật lý vỉa (+TH/TN) 3   4 Phân tích thử vỉa (+TH) 3
5 Đồ án Công nghệ khoan 1   5 Đồ án Công nghệ khai thác 1
6 Công nghệ mỏ 3   6 Tự chọn 5 2
7 TH/TN Công nghệ mỏ 1   7 Tự chọn 6 2
8 Tự chọn 4 2   8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 1
  CỘNG 17     CỘNG 17
             
HỌC KỲ 9   HỌC KỲ 10
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí 2   1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Đồ án Công nghệ mỏ 1   2 Đồ án tốt nghiệp 10
3 Tự chọn 7 2     CỘNG 12
4 Tự chọn 8 2        
6 Tự chọn 9 2        
7 Tự chọn 10 2        
8 Tự chọn 11 2        
9 Tự chọn 12 2        
10 Tự chọn 13 2        
  CỘNG 17        
             
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh sẽ không tính tín chỉ
                    Học phần Tiếng Anh được tính 16 TC tích lũy theo quy chế
 
             
  HỌC PHẦN TỰ CHỌN          
Tự chọn 1 (2 TC)   Tự chọn 2, 3, 4 (6 TC)
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Pháp luật Việt Nam đại cương 2   1 Thạch học (đá trầm tích) 2
2 Phương pháp tính 2   2 Kỹ thuật đo lường 2
        4 Thiết bị thủy khí 2
Tự chọn 5-13 (18 TC)   5 Chi tiết máy 2
TT Học phần Số TC   6 Tự động hóa trong kỹ thuật dầu khí 2
1 Công nghệ khai thác và xử lý khí 2        
2 Thu hồi dầu tăng cường 2        
3 Tối ưu khai thác 2        
4 Khai thác dầu nặng 2        
5 Công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam  2        
6 Công nghệ khoan định hướng và vươn xa 2        
7 Công nghệ khoan dầu khí vùng nước sâu  2        
8 Công nghệ khoan trong môi trường phức tạp 2        
9 Quản lý mỏ dầu khí 2        
10 Phát triển mỏ dầu khí 2        
11 Phát triển khai thác các mỏ cận biên 2        
12 Hủy mỏ 2