Thống kê việc làm

Khóa

Tên ngành đào tạo

Tổng số SV tốt nghiệp

Tỷ lệ có việc làm

Tình hình việc làm

Đúng ngành

Liên quan đến ngành đào tạo

Không liên quan đến ngành đào tạo

Học nâng cao

Nhà nước

Tư nhân

Có yếu tố nước ngoài

Tự tạo việc làm

1

Kỹ thuật Địa chất

124

100%

21%

50%

20%

9%

20%

20%

51%

 

Kỹ thuật Dầu khí

100%

25%

44,5%

28%

2,5%

20%

18%

52%

7,5%

Kỹ thuật Hóa học

100%

25%

45%

25%

5%

10%

10%

75%

 

2

Kỹ thuật Địa chất

109

100%

32%

45%

20%

3%

6%

56%

35%

 

Kỹ thuật Dầu khí

100%

30%

55%

12%

3%

16%

43%

38%

 

Kỹ thuật Hóa học

100%

30%

48%

4%

18%

6%

50%

26%

 

3

Kỹ thuật Địa chất

77

100%

23%

54%

23%

 

9%

27%

32%

32%

Kỹ thuật Dầu khí

100%

23%

50%

19%

8%

7,60%

34,6%

26,9

23%

Kỹ thuật Hóa học

100%

28%

48%

24%

 

11%

31%

48%

10,5%

4

Kỹ thuật Địa chất

44

100%

45%

27%

27%

 

27%

55%

0%

18%

Kỹ thuật Dầu khí

100%

13%

50%

25%

12%

43,5%

0%

25%

18%

Kỹ thuật Hóa học

100%

38%

25%

25%

12%

31%

13%

31%

13%

5

Kỹ thuật Địa chất

38

100%

66,6%

 

23,4%

 

33,3%

33,3%

 

33,3%

Kỹ thuật Dầu khí

100%

 

55%

45%

   

27%

18%

55%

Kỹ thuật Hóa học

100%

56%

30%

8%

4%

13%

17%

66%

4%