Học bổng

Học bổng sinh viên

Thứ tư, 09 Tháng 9 2015
Học bổng tài trợ bởi các tổ chức/công ty: Công ty PV Drilling cấp 15 suất học bổng, mỗi suất 5.000.000 đồng Công ty PVFCCo cấp 12 suất học bổng, mỗi suất 5.000.000 đồng Quỹ thắp sáng niềm tin cấp 17 suất học bổng, mỗi suất 11.000.000 đồng/năm trong suốt 5 năm Công ty PVEP cấp 7 suất học bổng, mỗi suất 2.000.000 đồng Công ty Honeywell UOP cấp 5 suất học bổng, mỗi suất 500USD   Học bổng Trường Đai Học Dầu Khí Việt Nam: 20 sinh viên có…