Cơ hội việc làm

Cơ hội Việc làm

Một Kỹ sư Dầu khí sẽ tham gia vào hầu hết các giai đoạn đánh giá, phát triển và khai thác dầu khí. Do đó, các cơ hội việc làm bao gồm:

- Kỹ sư công nghệ mỏ: thực hiện tối ưu việc khai thác dầu khí thông qua việc đặt giếng, xác định mức độ khai thác và áp dụng các kỹ thuật thu hồi dầu tăng cường đúng. Họ sử dụng mô phỏng máy tính để hỗ trợ việc xác định rủi ro và dự báo tiềm năng vỉa.

- Kỹ sư Khai thác: quản lý giao diện giữa vỉa và giếng thông qua việc kiểm soát lỗ rỗng, cát, nâng nhân tạo, dòng chảy đáy giếng và thiết bị theo dõi đáy giếng. Họ cũng thực hiện việc lựa chọn thiết bị bề mặt để phân tách chất lưu khai thác (dầu, khí và nước). 

- Kỹ sư Khoan: quản lý các khía cạnh kỹ thuật khoan giếng khai thác và giếng bơm ép. Họ làm việc trong các đội ngũ đa chuyên ngành bao gồm các kỹ sư, nhà khoa học, đội khoan và nhà thầu.