Phòng Đào tạo

Chức năng Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý và thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo bậc đại học & sau đại học; Công tác Khảo…
TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email 1 TS. Lê Quốc Phong Trưởng Phòng (254)3.738879 Ext: 170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 ThS. Ngô Thu Kiều Phó trưởng phòng  (254)3.738879 Ext: 110 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 ThS. Bùi Tử An Chuyên…