Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý về công tác Kế hoạch-Tài chính-Kế toán của Trường, Thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác Kế hoạch-Tài chính- Kế toán…
TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email 1 Ông Nguyễn Quang Vinh KTT kiêm Trưởng phòng (254) 3738879 Ext: 102 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 Nguyễn Ngọc Khương Phó trưởng Phòng (254) 3738879 Ext: 126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 Bà Nguyễn…
Phần nội dung này đang được xây dựng.