Dữ liệu tuyển sinh

Dữ liệu tuyển sinh

Năm Học Năm tuyển sinh Cấp bằng
1 2 3 4 Kỹ sư
2021-2022 FT 48* 21 9 19  
2020-2021 FT 54* 9 18 19 14
2019-2020 FT 58* 17 20 15 11

 

* Tổng số sinh viên của 3 chương trình (Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hóa học). Sau năm học đầu tiên, sinh viên sẽ chọn ngành học của mình.

FT: Toàn thời gian