Cơ cấu tổ chức Phòng TC-HC

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 datnt small Ông Nguyễn Thái Đạt

Trưởng Phòng

(0254) 3738879 Ext: 162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 hiepnt 3 Bà Nguyễn Thị Hiệp

Phó Trưởng phòng

(0254) 3738879 Ext: 166 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Tran Thi Thu Trang Bà Trần Thị Thu Trang Chuyên viên hành chính kiêm nhiệm Nhân viên Văn thư lưu trữ (064) 3738879
Ext: 101
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Thieu Ngoc Dung Ông Thiều Ngọc Dũng Thư ký Ban Giám hiệu (0254) 3738879
Ext: 160
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 thunkaSmall Bà Nguyễn Khoa Anh Thư Chuyên viên Lao động & Tiền lương (0254) 3738879
Ext: 267
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Do Dinh Loi Ông Đỗ Đình Lôi NV-Lái xe  (0254) 3738879
Ext: 132
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Ho Duy Loc Ông Hồ Duy Lộc NV-Lái xe  (0254) 3738879
Ext: 132
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Pham Dung Sy Ông Phạm Dũng Sỹ NV-Lái xe  (0254) 3738879
Ext: 132
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.