Flyer khóa học: Velocity Modeling
Download Flyer:Advanced Reservoir Simulation (Design, Application and Assessment)
Tải file brochure khóa học Nhiệt - Thuỷ động lực học của dòng chảy nhiều pha trong đường ống thu gom và vận chuyển Dầu-Khí.
Link flyer của khóa học: Compressor, Turbine and Pump Unit Operations and Troubleshooting  
Link flyer khóa học: Well test design