Thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2205 của sinh viên Phạm Đình Hải K9

Hội đồng xét duyệt tuyển chọn thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2205 của sinh viên Phạm Đình Hải K9 LHD làm chủ nhiệm.

Tên đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng hoá học bề mặt lên tính kỵ nước của bề mặt thép bằng phương pháp phủ và biến đổi hoá học bề mặt”

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Phương Nhung

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Hồng Quang

Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm:

-        TS. Dương Chí Trung – Chủ tịch;

-        PGS.TS. Phạm Hồng Quang – Phản biện , Ủy viên 1;

-        ThS. Nguyễn Văn Kiệt – Ủy viên 2;

-        CN. Nguyễn Thị Phương Anh – Ủy viên 3;

-        TS. Đàm Thị Thanh Hải – Thư ký.

Hội đồng xét duyệt tuyển chọn sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 11/08/2022 tại phòng họp tầng 8, tòa nhà PVU.