Thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2207 của sinh viên Võ Dương Việt Nhân K9LHD

Hội đồng xét duyệt tuyển chọn thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2207 của sinh viên Võ Dương Việt Nhân K9LHD làm chủ nhiệm.

Tên đề tài “Ứng dụng phần mềm MATLAB để nghiên cứu đặc tính động lực học và điều khiển cho hệ 2 bồn chứa thông nhau ”

Người hướng dẫn: TS. Vũ Minh Hùng                          

Người phản biện: PGS.TS. Phạm Hồng Quang

Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm:

- TS. Nguyễn Phan Anh – Chủ tịch;

- PGS.TS. Phạm Hồng Quang – Phản biện , Ủy viên 1;

- ThS. Nguyễn Văn Kiệt – Ủy viên 2;

- CN. Nguyễn Thị Phương Anh – Ủy viên 3;

- ThS. Nguyễn Tố Nga – Thư ký.

Hội đồng xét duyệt tuyển chọn sẽ được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 12/10/2022 tại phòng họp tầng 9, tòa nhà PVU.