Phòng mô phỏng PVU - Schlumberger

Phòng PVU-Schlumberger do hãng Schlumberger (SLB) tài trợ các gói phần mềm khác nhau bao gồm Petrel, Eclipse, Production, Techlog. Cụ thể gói phần mềm Petrel giúp sinh viên xây dựn mô hình địa chất khai thác, gói Eclipse giúp sinh viên mô phỏng vỉa, khớp lịch sử khai thác, dự báo khai thác, gói Production giúp sinh viên mô phỏng khai thác, phân tích NODAL cho giếng đơn, hệ thống giếng khai thác, dự báo khai thác, khớp lịch sử khai thác.

1. Petrel

2. Eclipse

3. Production

4. Techlog