PVU-BHGE, trung tâm ứng dụng địa cơ học

Gói phần mềm do công ty BHGE tài trợ trị giá 5.4 triệu đô la mỹ bao gồm: MFrac Package Pro (Site), GMI SFIBTM (Site), GMI MohrFracsTM (Site), GMI ImagerTM (Site), GMI CaliperTM (Site), JewelSuiteTM GeoMechanics Package (Site). Để phục vụ mô phỏng sự lan truyền khe nứt, phân bố hạt chèn bên trong khe nứt trong khi bơm, hay kết thúc bơm (Mfrac Package). Phần mềm xác định các thông số trước lúc nứt vỉa chính (MinFrac), xác định sản lượng khai thác sau nứt vỉa (Mprod), xác định lợi nhuận ròng sau nứt vỉa (MNpv). Phần mềm xác định cửa sổ dung dịch khoan, quỹ đạo giếng khoan tối ưu (GMI SFIBTM (Site) và (JewelSuiteTM GeoMechanics Package (Site), gói phần mềm mô phỏng hướng của trường ứng suất tại chỗ (GMI ImagerTM (Site), gói phần mềm trực tiếp xác định ứng suất xung quanh thành giếng, và xác định nguyên nhân mất ổn định thành giếng (GMI CaliperTM (Site). PVU-BHGE trung tâm ứng dụng địa cơ học phục vụ học phần: PET13227-Hoàn thiện giếng và kích thích giếng, PET13312- Kỹ thuật khoan Dầu khí, PET12443-Hệ thống khoan Dầu khí (+Thực hành), và PET13315-Thử vỉa. Ngoài ra trung tâm phục vụ các giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, phục vụ sinh viên làm các đồ án dự án, đồ án tốt nghiệp, hoặc học viên thạc sỹ làm luận văn tốt nghiệp, phục vụ dịch vụ sản xuất khi có nhu cầu, và phục vụ trao đổi học tập giữa các trường có cùng đào tạo kỹ thuật Dầu khí.

1. Kappa Workstation (Saphir, Topaze, Rubis, Azurite, Citrine), and Ameraude

2. MFrac Package Pro (Site)

3. GMI SFIBTM (Site)

4. GMI MohrFracsTM (Site)

5. GMI ImagerTM (Site)

6. GMI CaliperTM (Site)

7. JewelSuiteTM GeoMechanics Package (Site)