Nâng cao hiệu quả xây dựng giếng khoan dầu khí trên quan điểm ổn định trạng thai bền cơ học