Chương trình Đào tạo sau đại học

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí - Mã ngành: 8520604 - Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí/Chuyên ngành Khoan - Khai thác dầu khí   CHUẨN ĐẦU RA a) Về kiến thức Học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu liên quan tới tối ưu quá trình thăm dò, khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí, các giải pháp liên quan đến Công nghệ mỏ. Các kiến thức nâng cao liên quan đến quá trình điều khiển, các…
- Ngành đào tạo: Kỹ thuật Địa chất - Mã ngành: 8520501 - Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Địa chất/Chuyên ngành Địa chất-Địa vật lý dầu khí CHUẨN ĐẦU RA a) Về kiến thức Học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu liên quan tới địa chất, địa vật lý dầu khí. Các kiến thức nâng cao nhằm thực hiện các quá trình tìm kiếm, thăm dò dầu khí và các kiến thức liên quan đến các khâu trong lập dự án tìm kiếm thăm…
Chương trình đào tạo cao học Công trình biển Danh sách giảng viên Hà Lan tham gia giảng dạy STT Họ và tên Đơn vị công tác Chuyên ngành 1 Prof.dr.ir. Sape A. Miedema TUD KT khoan – khai thác, KT nạo vét 2 Prof.dr.ir. Rene H.M. Huijsmans TUD Cơ học thủy khí 3 Prof.dr. Andrei Metrikine TUD Động lực học kết cấu 4 Dr.ir. Pepijn de Jong TUD Cơ học thủy khí 5 Dr.ir. Hugo T. Grimmelius TUD Động lực học điều khiển 6 Dr. ir. John Preedy TUD…