ATC tổ chức khóa học: Tính chất của khí và Condensate, lấy mẫu, phân tích nhanh một số chỉ tiêu ngoài công trình biển.