Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2201.

Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2201 của sinh viên Đồng Nhật Thiên làm chủ nhiệm.

Tên đề tài “Ứng dụng học máy trong dự đoán đường cong sonic (sóng P) cho giếng X dựa trên số liệu từ các giếng lân cận tại mỏ Y”

Người hướng dẫn: ThS. Lương Hải Linh

Người phản biện: TS. Bùi Thanh Bình

Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm:

- TS. Đỗ Quang Khánh – Chủ tịch;

- TS. Bùi Thanh Bình – Phản biện , Ủy viên 1;

- ThS. Bùi Tử An– Ủy viên 2;

- ThS. Nguyễn Hữu Trường – Ủy viên 3;

- ThS. Phạm Hữu Tài – Thư ký.

Hội đồng xét duyệt tuyển chọn sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 21/09/2022 tại phòng họp tầng 9, tòa nhà PVU.