Ngành Kỹ thuật Hóa học

Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

Thứ sáu, 29 Tháng 12 2023
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác Trách nhiện trong Hội đồng 1 TS. Nguyễn Hữu Lương Chuyên gia cao cấp Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) Chủ tịch 2 TS. Lê Công Tánh Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Thiết kế (DEC), Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) Ủy viên 3 TS. Lê Bá Hùng Chuyên gia cao cấp Công Ty TNHH TTCL Việt…

Kiểm định ABET

Thứ sáu, 30 Tháng 9 2022
ACCREDITATION The BS program in Petroleum Engineering (PE) is accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, www.abet.org. Mission and Vision The mission of the Petroleum Engineering Program is as follows: PetroVietnam University (PVU) specializes in training high-quality human resources, combining training with scientific research and production and business practices in order to contribute to the sustainable development of the Vietnam Oil and Gas Group (PVN) and the Country, conducting social responsibilities and community service. In the long term, PVU is a multi-disciplinary university, combining with Vietnam Petroleum Institute (VPI) to…

Kiểm định ABET

Thứ tư, 28 Tháng 9 2022
ACCREDITATION The BS program in Petroleum Engineering (PE) is accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, www.abet.org. Mission and Vision The mission of the Petroleum Engineering Program is as follows: PetroVietnam University (PVU) specializes in training high-quality human resources, combining training with scientific research and production and business practices in order to contribute to the sustainable development of the Vietnam Oil and Gas Group (PVN) and the Country, conducting social responsibilities and community service. In the long term, PVU is a multi-disciplinary university, combining with Vietnam Petroleum Institute (VPI)…