Ngành Kỹ thuật Hóa học

Ngành Kỹ thuật Hóa học Tên PTN Học phần Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) PTN Quá trình thiết bị Thí nghiệm Kỹ thuật hóa học Phòng thí nghiệm 40 140   Phía trước   Bên trong phòng Lab…

Chương trình Kỹ thuật Hóa học

Thứ năm, 19 Tháng 5 2022
Nội dung chương trình NĂM 1 HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Triết học Mác - Lênin 3   1 Tiếng Anh 1 3 (4) 2 Giải tích 1 3   2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3 4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1 5 TN Hóa đại cương…