Chương trình kỹ thuật dầu khí

Chương trình Kỹ thuật Dầu khí (154 tín chỉ)

NĂM 1
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Triết học Mác - Lênin 3   1 Tiếng Anh 1 3 (4)
2 Giải tích 1 3   2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3
4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
5 TN Hóa đại cương 1 1   5 Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) +Lab 3
6 Vật lý đại cương 1 2   6 Vật lý đại cương 2 2
7 TN Vật lý đại cương 1 1   7 TN Vật lý đại cương 2 1
8 Nhập môn dầu khí 2   8 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
9 Tiếng Anh dự bị 120 tiết*   9 GDTC 2 1*
10 GDTC 1 1*   10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
11 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2   11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
  CỘNG 19     CỘNG 19
NĂM 2
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 2 3 (4)   1 Tiếng Anh 3 3 (4)
2 Giải tích 3 2   2 Phương trình vi phân 3
3 Cơ lý thuyết 3   3 Sức bền vật liệu (+ Lab) 3
4 Nhiệt động lực học 3   4 Vật lý vỉa (+ Lab) 4
5 Địa chất đại cương 3   5 Quá trình vận chuyển chất lưu trong khai thác dầu khí 3
6 Giới thiệu hệ thống khoan (+ Lab) 4   6 Điện - Điện tử (+ Lab) 2
7 Kỹ năng nghề nghiệp 2   7 Tự chọn 2 2
8 Tự chọn 1 2   8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 1
9 GDTC 3 1*        
  CỘNG 22     CỘNG 21
NĂM 3
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 4 3 (4)   1 Đánh giá thành hệ 3
2 Phương pháp số trong kỹ thuật dầu khí 3   2 Công nghệ mỏ (+ Lab) 4
3 Chất lưu vỉa dầu khí 3   3 Thử vỉa 3
4 Địa chất dầu khí 3   4 Đồ án chuyên ngành 1 1
5 Địa cơ học 3   5 Kinh tế dầu khí 3
6 Hệ thống khai thác dầu khí (+ Lab) 4   6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
7 Kỹ thuật khoan 3   7 Tự chọn 4 2
8 Tự chọn 3 2   8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 1
  CỘNG 24     CỘNG 19
NĂM 4
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Mô phỏng vỉa 3   1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Mô hình hóa mỏ tích hợp 3   2 Đồ án tốt nghiệp 8
3 Kỹ thuật khai thác 3     CỘNG 10
4 Đánh giá dự án dầu khí 3        
5 Thu hồi dầu tăng cường 2        
6 Đồ án chuyên ngành 2 1        
7 Tự chọn 5 3        
8 Tự chọn 6 1        
9 Tự chọn 7 1        
  CỘNG 20        
  TỔNG SỐ TÍN CHỈ 154        
  HỌC PHẦN TỰ CHỌN
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
Tự chọn 1   Tự chọn 5
1 Trầm tích học 2   1 Thiết kế và vận hành hiệu quả quá trình khoan 3
2 Thiết bị thủy khí 2   2 Những bài toán thông dụng trong kỹ thuật khai thác 3
        3 Năng lượng và bền vững 3
Tự chọn 2   Tự chọn 6: Các chuyên đề
1 Thiết bị khoan – khai thác và vận hành 2 1 Thu dọn mỏ  
2 Địa vật lý đại cương 2   2 Sinh cát và kiểm soát cát trong khai thác dầu khí 1
Tự chọn 3   3 Khai thác dầu nặng 1
1 Dung dịch khoan (+Lab) 2   4 Công nghệ khoan trong điều kiện phức tạp 1
2 Xi măng (+Lab) 2        
Tự chọn 4   Tự chọn 7: Các chuyên đề
1 Hoàn thiện và kích thích giếng (2TC) 2   1 Công nghệ khai thác và xử lý khí 1
2 Xử lý và vận chuyển dầu khí 2   2 Công nghệ khoan định hướng và vươn xa 1
3 Địa thống kê 2   3 Công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 1
        4 Phát triển khai thác các mỏ cận biên 1
    Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ  
    Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy.