Nguyễn Huyền Anh - Nguyễn Thiên Thuyên

 

Gặp gỡ ThS. Nguyễn Huyền Anh – Consultant Geologist – Công ty Chemostrat
Cựu SV Khóa 1 Ngành Kỹ thuật địa chất và KS.

Nguyễn Thiên Thuyên, Trưởng phòng Địa vật lý, Liên hiệp khoa học địa chất, môi trường và địa vật lý
Cựu SV Khóa 4 Ngành Kỹ thuật địa chất.