Báo cáo hoạt động truyền thông PVN đến tháng 11/2022

Tính đến hết ngày 30/11/2022, lượng tin bài liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tổng cộng 1446 tin bài. Trong đó, lượng tin bài Online (1301 tin bài) vẫn chiếm đa số so với TV (67 tin bài) và báo, tạp chí (78 tin bài), tương đương gần 90% số lượng tin tức.