Phòng thí nghiệm mô phỏng khai thác Dầu khí

Phòng Mô phỏng khai thác dầu khí 

Vị trí: Tầng 4 tòa nhà PVMTC

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí

Môn học: PET13411-Hệ thống khai thác dầu khí (+Labs) 

Chương trình Kỹ thuật Dầu khí

Sức chứa

Diện tích (m2)

24 63

Picture1

Thiết bị: 12 bộ máy khách, 1 máy chủ, Generic Simulators - KONGSBERG DIGITAL

Chức năng: Mô phỏng các quá trình khai thác dầu khí vận hành giàn

Picture2

Cửa vào

Picture3

Sảnh ngoài phòng

Picture4

Nhìn từ cửa vào

Picture5

Nhìn từ cuối lớp

Picture6

Nhìn từ góc lớp

Picture7

Nhìn từ cửa vào