Chương trình đào tạo Đại học VB2 ngành Kỹ thuật Dầu khí

Ngành: Kỹ Thuật Dầu Khí
Chuyên Ngành: Khoan – Khai Thác Mỏ Dầu Khí
Mã Ngành: D520604
Hệ Đào Tạo: Văn Bằng 2

CHUẨN ĐẦU RA

 

1. Yêu cầu về kiến thức

 • Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
 • Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật.
 • Khả năng phác thảo và tiến hành các thí nghiệm cũng như phân tích và diễn giải các dữ liệu.
 • Khả năng học tập đa ngành.
 • Khả năng thiết kế một hệ thống, các thành phần hoặc một quá trình đáp ứng các yêu cầu thực tiễn như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn.
 • Khả năng nhận dạng, trình bày và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ dầu khí.
 • Có khả năng thiết kế, phân tích hệ thống mỏ, vận hành khoan và hoàn thiện mỏ, phân tích hệ khai thác, bơm và điều khiển dung dịch, hệ thống khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí.
 • Hiểu biết về đặc điểm và định lượng sự hình thành lớp dưới bề mặt địa chất và các nguồn sử dụng các phương pháp kỹ sư và khoa học địa chất.
 • Có khả năng ứng dụng nguyên lý và thực tiễn của kỹ thuật vỉa để tối ưu hóa việc quản lý và phát triển tài nguyên.
 • Sử dụng phương pháp định lượng các dự án kinh tế và tài nguyên để thiết kế và đưa ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không chắc chắn.

2. Yêu cầu về kỹ năng và thái độ

 • Có hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức và kinh tế gắn với hoạt động thực tiễn của Khoan và Khai thác mỏ dầu khí.
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả.
 • Có hiểu biết về các tác động của các giải pháp khoa học kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu và xã hội.
 • Hiểu rõ các nhu cầu, khả năng tham gia học tập liên tục, suốt đời.
 • Kiến thức về các vấn đề hiện đại.
 • Khả năng sử dụng kỹ năng, thủ thuật và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết trong thực tập.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc và nghiên cứu. Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TC
  KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC 79
  Cơ sở ngành 21
  Nhập môn dầu khí 2
  Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
  Địa chất đại cương 3
  Địa chất dầu khí 3
  Kinh tế dầu khí 3
  An toàn lao động và BVMT 2
  Địa cơ học 3
  Vật lý vỉa+Lab 4
  Chuyên ngành 58
  Hệ thống khoan dầu khí +Lab 4
  Phương pháp số trong kỹ thuật dầu khí 3
  Chất lưu vỉa +Lab 3
  Quá trình vận chuyển chất lưu trong hệ thống khai thác dầu khí 3
  Đánh giá thành hệ 3
  Công nghệ mỏ+ Lab 4
  Thử vỉa 3
  Hệ thống khai thác dầu khí 3
  Đánh giá dự án dầu khí 3
  Kỹ thuật khoan 3
  Mô phỏng vỉa 3
  Mô hình hóa mỏ tích hợp 3
  Kỹ thuật khai thác dầu khí 3
  Đánh giá dự án dầu khí 3
  Thu hồi dầu tăng cường 2
  Thực tập nghề nghiệp 1, 2 2
  Thực tập tốt nghiệp 2
  Đồ án tốt nghiệp 8
  KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN 13
  Thiết bị thủy khí 2
  Kỹ thuật đo lường 2
  Địa vật lý đại cương 2
  Địa thống kê 2
  Thạch học trầm tích 2
  Dung dịch khoan (+ Lab) 2
  Xi măng (+ Lab) 2
  Hoàn thiện và kích thích giếng 2
  Xử lý và vận chuyển dầu khí 2
  Thiết bị khoan – khai thác và vận hành 2
  Thiết kế và vận hành hiệu quả quá trình khoan 3
  Những bài toán thông dụng trong kỹ thuật khai thác 3
  Năng lượng và bền vững 3
  Công nghệ khoan trong điều kiện phức tạp 1
  Công nghệ khoan định hướng và vươn xa 1
  Công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 1
  Phát triển khai thác các mỏ cận biên 1
  Khai thác dầu nặng 1
  Công nghệ khai thác và xử lý khí 1
  Sinh cát và kiểm soát cát trong khai thác dầu khí 1
  Thu dọn mỏ 1