Khung chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Hóa học năm 2020

NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC
CHUYÊN NGÀNH LỌC – HÓA DẦU

Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Hóa học (Chemical Engineering)

Mã số: 7520301

Tên chuyên ngành đào tạo: Lọc-Hóa dầu (Oil refining - petrochemicals)

Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư)

1.Mục tiêu đào tạo:

 • Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Hóa học có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và các kiến thức quản lý sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Có khả năng phát triển thành các nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực chuyên môn cho các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các Công ty Đa Quốc gia, trở thành các nhà khoa học cho các Viện nghiên cứu và các trường Đại học.
 • Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Hóa học có bản lĩnh chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam và hội nhập Quốc tế.

2.Chuẩn đầu ra

2.1. Về kiến thức

 • Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ hóa học bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học
 • Khả năng phác thảo và tiến hành các thí nghiệm cũng như phân tích và diễn giải các dữ liệu trong lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học.
 • Khả năng thiết kế, mô phỏng, tối ưu hóa một hệ thống, các thành phần hoặc một quá trình trong lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn.
 • Có các kiến thức về các vấn đề phổ biến trong chế biến dầu khí và phương pháp giải quyết: lọc hóa dầu, chế biến khí, đo lường, trao đổi chất, trao đổi nhiệt, điều khiển quá trình, thiết kế thiết bị và nhà máy hóa học.

2.2. Về kỹ năng và thái độ

 • Ý thức trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những giải pháp sáng suốt, xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật đó trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội;
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau; đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5,5 và sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, trong đó các thành viên cùng nhau tham gia lãnh đạo nhóm, tạo ra môi trường hợp tác và hòa thuận, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và đáp ứng các mục tiêu chung;
 • Tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các phương pháp học tập phù hợp.
NĂM 1
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Triết học Mác - Lênin 3   1 Tiếng Anh 1 3 (4)
2 Giải tích 1 3   2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3
4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
5 TN Hóa đại cương 1 1   5 Cơ sở kỹ thuật 2  (+Lab) 3
6 Vật lý đại cương 1 2   6 Vật lý đại cương 2 2
7 TN Vật lý đại cương 1 1   7 TN Vật lý đại cương 2 1
8 Nhập môn dầu khí 2   8 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
9 Tiếng Anh dự bị 120 tiết*   9 GDTC 2 1*
10 GDTC 1 1*   10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
11 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2   11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
  CỘNG 19     CỘNG 19
NĂM 2
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 2 3 (4)   1 Tiếng Anh 3 3 (4)
2 Giải tích 3 2   2 Phương trình vi phân 3
3 Hóa đại cương 2 3   3 Những nguyên lý kỹ thuật hóa học 3
4 TN Hóa đại cương 2 1   4 Truyền nhiệt (+ Lab) 3
5 Nhiệt động lực học 3   5 Nhiệt động cân bằng 3
6 Cơ học chất lưu (+ Lab) 3   6 Hóa phân tích 3
7 Hóa hữu cơ 1 3   7 TN Hóa phân tích 1
8 TN Hóa hữu cơ 1 1   8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 1
9 Phân tích mạch điện (+ Lab) 2     CỘNG 20
10 Kỹ năng nghề nghiệp 2        
11 GDTC 3 1*        
  CỘNG 23        
NĂM 3
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 4 3 (4)   1 Thiết kế thiết bị phản ứng hóa học 3
2 Truyền khối 3   2 Thiết kế các thành phần quá trình 3
3 Công nghệ chế biến khí 3   3 Công nghệ lọc dầu  3
4 Điều khiển quá trình (+Lab) 3   4 TN Kỹ thuật hóa học 1
5 Tự chọn 1 3   5 TN chuyên ngành 1 1
6 Hóa lý 1 3   6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
7 TN Hóa lý 1   7 Kinh tế dầu khí 3
8 Kỹ thuật phản ứng 3   8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 1
9 Hóa học dầu mỏ 2    9  Đồ án chuyên ngành 1
  CỘNG 24     CỘNG 19
NĂM 4
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Thiết kế nhà máy hóa học 3   1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Công nghệ hóa dầu 4   2 Đồ án tốt nghiệp 8
3 Sản phẩm dầu mỏ (+ Lab) 3     CỘNG 10
4 Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu 3        
5 TN chuyên ngành 2 1        
6 Đồ án chuyên ngành 2 2        
7 Tự chọn 2 2        
8 Tự chọn 3 2        
  CỘNG 20        
  TỔNG SỐ TÍN CHỈ 154        
HỌC PHẦN TỰ CHỌN
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
Tự chọn 1 (3 TC)   Tự chọn 3 (2 TC)
1 Hóa học polyme 3   1 Thiết bị trong chế biến dầu khí 2
2 Hóa sinh 3   2 Phụ gia cho các sản phẩm dầu 2
Tự chọn 2 (2 TC)   3 Các chuyên đề 2
1 Quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp 2        
2 Công nghệ chế biến dầu nặng 2        
3 Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo 2        
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ  
Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy