Các phòng thí nghiệm

Tổng quan các phòng thí nghiệm phục vụ chương trình Kỹ thuật Địa chất

Tất cả các phòng thí nghiệm Kỹ thuật địa chất chủ yếu được sử dụng để giảng dạy các khóa học đại học, ba phòng thí nghiệm trong số đó là phòng Xử lý dữ liệu địa chấn, Phòng thí nghiệm Địa vật lý và Phòng thí nghiệm Thạch học, cũng được sử dụng cho nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

Chương trình Kỹ thuật địa chất vận hành 6 phòng thí nghiệm giảng dạy và nghiên cứu:

1. Phòng trưng bày mẫu,

2. Phòng gia công và chuẩn bị mẫu,

3. Phòng thí nghiệm Thạch học,

4. Phòng máy PVU-Schlumberger

5. Phòng thí nghiệm xử lý dữ liệu địa chấn

6. Phòng thí nghiệm Địa vật lý.