Chương trình đào tạo cao học Công trình biển

Chương trình đào tạo cao học Công trình biển

Danh sách giảng viên Hà Lan tham gia giảng dạy

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chuyên ngành
1 Prof.dr.ir. Sape A. Miedema TUD KT khoan – khai thác, KT nạo vét
2 Prof.dr.ir. Rene H.M. Huijsmans TUD Cơ học thủy khí
3 Prof.dr. Andrei Metrikine TUD Động lực học kết cấu
4 Dr.ir. Pepijn de Jong TUD Cơ học thủy khí
5 Dr.ir. Hugo T. Grimmelius TUD Động lực học điều khiển
6 Dr. ir. John Preedy TUD KT hàng hải
7 Ir. Peter Naaijen TUD Cơ học thủy khí
8 Ir. Martijn van Wijngaarden TUD Cơ học kết cấu
9 Prof.dr. Miroslav L. Kaminski TUD Kết cấu ngoài khơi

 

Danh sách giảng viên Việt Nam

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chuyên ngành
1 PGS.TS. Lê Phước Hảo Hiệu trưởng PVU Khoan - khai thác
2 TS. Lê Quốc Phong TP. Đào tạo PVU Kỹ thuật Cơ khí
3 TS. Nguyễn Trung Khương Giảng viên PVU Điều khiển tự động
4 TS. Lê Văn Sỹ Giảng viên PVU Cơ kỹ thuật
5 TS. Vũ Minh Hùng Giảng viên PVU Kỹ thuật cơ khi
6 TS. Hoàng Thịnh Nhân Phó trưởng, phụ trách Khoa PVU Thiết bị khoan
7 TS. Nguyễn Văn Hùng Giảng viên PVU Công trình biển
8 PGS. TS. Huỳnh Thanh Sơn Giảng viên ĐHBKTPHCM Cơ chất lỏng
9 TSKH. Lâm Quang Chiến Phó TGĐ VietSovPetro Đường ống, bể chứa
10 TS. Bùi Huy Tân Chuyên gia PVN Đường ống bể chứa
11 TS. Văn Đức Tờng Chuyên gia PV Drilling Thiết bị Khoa Khai thác

 

Chương trình đào tạo

Mã số học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ) Ngôn ngữ giảng dạy
Phần chữ Phần số
Phần kiến thức chung
CBTH 101 Triết học
(Phylosophy)
3 Tiếng Việt
CBTA 102 Tiếng Anh
(English)
5 Tiếng Anh
Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
Các học phần bắt buộc
CBDA 201 Cơ học đất
(Soil Mechanics)
2 Tiếng Việt
CBSB 202 Sóng biển
(Ocean Waves)
2 Tiếng Việt
CBTD 203 Thủy động lực học công trình ngoài khơi
(Offshore Hydrodynamics)
4 Tiếng Anh
CBCD 204 Các kết cấu chân đế
(Bottom Founded Structures)
3 Tiếng Việt
CBKN 205 Các kết cấu nổi
(Floating Structures)
2 Tiếng Anh
CBDV 206 Định vị động
(Dynamic Positioning)
2 Tiếng Anh
CBKC 103 Cơ học kết cấu
(Structure Mechanics)
2 Tiếng Việt
CBNB 207 Kỹ thuật biển sâu
(Subsea Engineering)
2 Tiếng Anh
CBĐK 208 Cơ sở kỹ thuật điều khiển hệ thống
(Basic Control and System Engineering)
2 Tiếng Việt
CBDN 209 Đồ án Phát triển mỏ
(Field Development Project)
3 Tiếng Anh
CBTK 210 Phương pháp thống kê và Quản lý rủi ro
(Probabilistic Design and Risk Management)
3 Tiếng Việt
CBTN 211 Thực tập
(Internship)
2 Tiếng Việt/Anh
Các học phần tự chọn(06 TC)  
CBOB 212 Đường ống biển
(Marine Pipelines)
2 Tiếng Việt
CBTĐ 213 Nguyên lý thiết kế hệ thống truyền động
(Drive System Design Principles)
2 Tiếng Anh
CBCK 214 Cắt và khoan cát, đất và đá
(Cutting&Drilling of Sand, Clay and Rock)
2 Tiếng Anh
CBDC 215 Động lực học kết cấu
(Structure Dynamics)
2 Tiếng Anh
CBTT 216 Tuổi thọ mỏi và đánh giá tuổi thọ mỏi công trình biển 2 Tiếng Việt
CBHH 104  Phương pháp Phần tử hữu hạn
(Finite Element Method)
2 Tiếng Việt
    Luận văn tốt nghiệp 10 Tiếng Việt
    Tổng khối lượng 53