Khung chương trình đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤTCHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT – ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Địa chất (Geological Engineering) Mã số: 7520501 Tên chuyên ngành đào tạo: Địa chất – Địa vật lý Dầu khí (Petroleum Geology & Geophysics) Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư) 1.Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các kỹ sư Kỹ thuật Địa chất: Có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực…
NĂM 1 HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 1 (4) 2 Giải tích 1  3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2  3 4 Hóa đại cương 1  3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1 5…
  NĂM 1 HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 1 (4) 2 Giải tích 1 3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3 4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1…
  NĂM 1 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 1 (4) 2 Giải tích 1  3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2  3 4 Hóa đại cương 1  3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1 5 TN Hóa đại cương 1  1…
NĂM 1 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 3 (4) 2 Giải tích 1  3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2  3 4 Hóa đại cương 1  3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1 5 TN Hóa đại cương 1  1  …