ATC tổ chức khóa học Nhiệt - Thuỷ động lực học của dòng chảy nhiều pha trong đường ống thu gom và vận chuyển Dầu-Khí