Đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Tên đề tài Đơn vị Năm
KC4.0/19-25 Nghiên cứu về Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo Tích hợp Cơ sở dữ liệu Địa chất Dầu khí để Đánh giá Triển vọng Dầu khí Bộ Khoa học và Công nghệ 2019-hiện tại

01/KTQL(PVU)

/2020/KHCN

Biên soạn bài giảng Thăm dò khai thác dầu khí, Lọc hóa dầu, Chế biến dầu và Điện cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Giai đoạn 1) PVN 2020- hiện tại
GV1907 Phân tích địa chấn địa tầng nhằm tìm đối tượng phi cấu trúc khu vực Y, lô 09-1, bể Cửu Long PVU 2019 – hiện tại
GV1904 Nghiên cứu sự phân bố đá Carbonat Miocen giữa, cấu tạo X, lô 04-3, bể Nam Côn Sơn trên cơ sở phân tích thuộc tính địa chấn PVU 2019- 2021
GV1902 Nghiên cứu sự phân bố của đá chứa cát kết Oligocen trên, cấu tạo X, bể Cửu Long trên cơ sở phân tích thuộc tính địa chấn và ứng dụng mạng nơron nhân tạo PVU 2019- hiện tại
GV1703 Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đặc điểm hình thái các tích tụ dầu khí trong trầm tích Oligocen trên khu vực lô 09.3/12 PVU 2017-2018
GV1603 Xác định tuyến thực địa Địa chất cấu tạo khu vực Binh Phuoc- Dong Nai-Mui Ne- Vung Tau PVU 2016
GV1506 Nghiên cứu địa tầng phân tập và ý nghĩa dầu khí trong trầm tích Miocen khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn PVU 2015 – 2016