Công trình khoa học

Trong những năm qua, cán bộ giảng dạy của Khoa Dầu khí đã tham gia nhiều đề tài khoa học và công bố hàng chục bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, cũng như các hội nghị trong nước và quốc tế.

Danh mục các đề tài khoa học:

  1. Hoàng Thịnh Nhân, Bùi Tử An, Nguyễn Minh Tâm, thành viên đề tài "Nghiên cứu đặc thù vỉa chứa và tối ưu khai thác các mỏ khí condensate tại Bể Nam Côn Sơn, đề tài cấp Bộ Công thương, 2014-2015.
  2. Nguyễn Thị Phương Nhung, Chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu chếtạo cảm biến sinh học trên cơ sở dây nano nhằm ứng dụng phát hiện một số phần tử sinh học gây bệnh", được tài trợ bởi NAFOSTED, 2013-2015.
  3. Hoàng Thịnh Nhân, Nguyễn Trung Khương, Đỗ Chiếm Tài, Nguyễn Minh Tâm, thành viên đề tài "Xây dựng cấu trúc CSDL khí tượng, hải văn, động đất phục vụ công tác thiết kế công trình biển", Đề tài khoa học cấp ngành, 2012-2013.
  4. Hoàng Thịnh Nhân, Dương Chí Trung, Nguyễn Minh Tâm, thành viên đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hệ số thu hồi mỏ Cá Ngừ Vàng", đề tài cấp Ngành, 2013.
  5. Bùi Thu Hoài, tác giả, "Nghiên cứu công nghệ sản xuất điezen từ dầu thực vật phế thải bằng phương pháp cracking có sử dụng xúc tác; Đề tài thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 – tầm nhìn 2025 (Bộ Công thương)", 2012 – 2013.
  6. Bùi Thu Hoài, tác giả, "Nghiên cứu tổng hợp một số chất lỏng ion trên cơ sở imidazol dùng để tách loại  lưu huỳnh trong dầu diesel ; Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2012", 2012 – 2013.
  7. Nguyễn Trung Khương, thành viên đề tài ‘‘Nghiên cứu phát triển các mỏ khí khó phát triển khai thác độc lập tại Bể Nam côn sơn trên cơ sở quy hoạch tổng thể của khu vực và hệ thống hạ tậng sẵn có", Đề tài khoa học cấp ngành, 2011-2012.